<span class=”tech-quotation-right tech-span”></span>

class=”tech-con”> href=”http://zhongce.sina.com.cn?frompage=techdoc” target=”_blank”>新浪眾測,體驗各領域最前沿、最有趣、最好玩的產品吧~!下載客戶端還能獲得專享福利哦!

</div>

class=”tech-quotation-left tech-span”>
src=”//finance.sina.com.cn/other/src/app/pclock.js”>

  徠卡的新機之前有訊息報道是確實註冊過了,但遲遲沒有進一步訊息。而日前又有了一點關於新機的訊息,是這臺新機完成了藍芽註冊。

  這個藍芽註冊的代號是“2416”,描述是數碼相機,看來是新機的藍芽功能沒跑了。不過,仍然沒有半點“M11”的效能引數曝光。

  按照之前推測,徠卡很可能在11月11日釋出這款新機。如果你是徠卡粉絲,不妨等等雙十一的新訊息!

<script async=”” charset=”utf-8″ src=”//d5.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/release/sinaads.js”></script>

<script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”//d2.sina.com.cn/d1images/button/rotator.js”></script>

<script type=”text/javascript”>

(function(){

var adScript = document.createElement(‘script’);

adScript.src = ‘//d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/wenjing8/js/yl_left_hzh_20171020.js’;

document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(adScript);

})();

</script>

鏡頭收購